I hvilken grad er transhumanisme et etisk godt mål? (+)

I denne oppgaven skal jeg drøfte temaet, «i hvilken grad transhumanisme er et etisk godt mål». Jeg skal vise til positive og negative sider ved moderne teknologi, kunstig intelligens og drøfte om transhumanisme og den teknologiske innovasjonen kan bidra til nye muligheter eller løsninger på miljøkrisen. Videre vil jeg drøfte hvilke plikter vi mennesker har til å bruke teknologi på en moralsk god måte og hvilke konsekvenser det potensielt vil kunne få om vi feiler, og om det er mulig å finne en gylden middelvei til det beste for alle mennesker.